شهر هوشمند استک میت

شهر هوشمند ، شهروند هوشمند

بیشتر بدانید

محیط هوشمند

محیط هوشمند

منظور از محیط هوشمند ایجاد ساز و کارهای لازم جهت استفاده بهینه از انرژی آب، باد، خاک و کاهش آلودگی محیط زیست می باشد. محیط زیست هوشمند اشاره به استفاده از فناوری های جدید برای حفظ و حراست از محیط زیست دارد. برای اینکه هوشمند سازی محیط زیست را بهتر درک کنیم باید ابزارهایی برای تشخیص آن در اختیار داشته باشیم. همانگونه که اغلب مردم می دانند توجه به مسائل و ملاحظات زیست محیطی در برنامه ریزی ها ، فعالیتها و اقدامات توسعه ای کلا

خانه هوشمند

خانه هوشمند

تصور کنید یک دکمه به خــانه خوش آمدید را روی یک کنترل از راه دور فشار دهیـد و به مسیر خود ادامه دهید. چراغ ورودی خانه و حیاط و راهروها روشن می شوند. سیستم تهویه مطبوع اتاق خواب و نشیمن شما گرم و یا خنک می کند و موسیقی مورد علاقه شما در خانه شما پخش می شود. این یک خانه هوشمند است. اتوماسیون خانگی دقیقاً همان چیزی است که به نظر می رسد: اتوماسیون توانایی کنترل وسایل اطراف خانه -

شهروند هوشمند

شهروند هوشمند

هنگامی که یک فناوری وارد چرخه زندگی شهری می شود، عملاً انسان باید خود را برای مواجه با آن آماده کند و در این راستا تعامل خوبی داشته باشد چراکه فناوری هرچه با سرعت پیش برود شهروندان نیز باید گام های بلندتری بردارند و همراه با پیشرفت تکنولوژی حرکت کنند. چشم انداز مدینه فاضله از شهرهای هوشمند که عمدتاً توسط تکنسین ها و مهندسان هدایت می شود ، شهرهایی را می بیند که زندگی ما در آنها در یک محیط

حمل و نقل هوشمند

حمل و نقل هوشمند

اﻣـﺮوزه ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯿ ﻬﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی، اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺴـﺎرتﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳـﻮاﻧﺢ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت، ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮوﻧﺸـﻬﺮی، اﻓـﺰاﯾﺶ زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎﻋﺎت اوج درﮐـﻼن ﺷـﻬﺮﻫﺎی دﻧـﯿﺎ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺸـﮑﻞ ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. سیستم حمل ونقل هوشمند یا Intelligent Transportation Systems به مجموعه ای از ابزارها، امکانات و تخصص ها از قبیل مفاهیم مهندسی ترافیک،

حکمرانی هوشمند

حکمرانی هوشمند

ظور از حکمرانی هوشمند ارائه بستری برای مدیریت یکپارچه امور شهر می باشد. این بستر باید ارائه دهنده سرویسها و تعاملات بین اجزاء شهر در راستای نایل شدن به شهری موثر و کارا باشد. مهمترین ابزار موثر در این زمینه استفاده از فاوا (شامل زیرساختهای ارتباطی، سخت افزار و نرم افزار)، بهره گیری از فرآیندهای هوشمند و تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات می باشد.تعامل و مشارکت کلیه عوامل خصوصی، دولتی و حکمرانی شهر از الزامات دستیابی به حکمرانی هوشمند می باشد.توسعه بعد حکمرانی هوشمند، با توجه به ماهیت بنیادی آن در بنای شهر هوشمند،

اقتصاد هوشمند

اقتصاد هوشمند

اقتصاد هوشمند که امروزه به آن اقتصاد دیجیتالی نیز گفته می شود از جمله اصطلاحاتی است که طی دهه ی اخیر، به شکلی گسترده رواج یافته و به این علت که بر سر تعریف آن هم، اتفاق نظر وجود ندارد، تقریباً به جای هر واژه ی مرتبط با تکنولوژی به کار می رود. اقتصاد دیجیتالی عبارت است از شبکه ای جهانی از اقتصاد و فعالیت های اجتماعی که از طریق ارتباطاتی مانند اینترنت، موبایل و شبکه ها امکانپذیر انجام می شود. شبکه سازی دیجیتالی و زیرساخت های ارتباطی بستری جهانی فراهم می کند

”بهترین راه برای پیش بینی آینده ، طراحی آن است“